खेलकुद पत्रकार प्रोत्साहन पुरस्कार तथा सम्मानका लागि छनौट भएका व्यक्तिहरुको नामावली सम्बन्धमा