Post Date
वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम आ.व. २०८१/८२ Sunday, June 16, 2024 - 16:38
वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट २०८०।८१ Wednesday, July 5, 2023 - 13:54
वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट आ.व. २०७९।८० Sunday, June 26, 2022 - 14:22
पन्धौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७-२०८०/८१) मा युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी व्यवस्था Wednesday, January 12, 2022 - 13:05
वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट आ.व. २०७८।७९ Friday, December 3, 2021 - 17:02
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायका २०७८।७९ को वार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट    Tuesday, June 15, 2021 - 15:37
वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट आ.व.२०७७/७८ Friday, July 3, 2020 - 13:19
स्थानीय खेल पूर्वाधार निर्माण, विकास र विस्तारका लागि छनौट भएका स्थानीय तह र विनियोजित रकमको विवरण Wednesday, February 26, 2020 - 12:56
राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रम Tuesday, September 24, 2019 - 15:45
खेलकुद विकास कार्यक्रम Tuesday, September 24, 2019 - 15:43