सुचनाहरु

Post date
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना प्रकाशित मिति–२०७५।०४।१३ 3 years 1 month ago
युवा सराेकार टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादनकाे प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 3 years 2 months ago
युवा सराेकार टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादनकाे प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 3 years 2 months ago
युवा उद्यमका लागि प्रमापत्रकका आधारमा ऋप सहयोि काययक्रम सञ्चालन गनर्देशिका, २०७५ 3 years 2 months ago
लिलाम विक्रि सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । 3 years 3 months ago
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा, थप जानकारीका लागि ग्यालरिमा जानु होला 3 years 7 months ago
खेलकुद क्षेत्रमा क्रियाशिल राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुको एकीकृत अभिलेख तयारीका लागि विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।।। 3 years 7 months ago
१. प्रस्ताव आव्हानको सूचना 3 years 8 months ago
सवारी साधन खिरद गर्ने सम्बन्धकाे सूचना संशाेधन बारे 3 years 10 months ago
प्रेश नोट,२६ बुदे निर्देशन 3 years 10 months ago

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np