सुचनाहरु

Post date
युवा पत्रकारिता पुरस्कारका लागि छनौट 2 years 5 months ago
खेलकुद राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मान 2 years 5 months ago
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको प्रभाव अध्ययन सम्बन्धी दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना 2 years 7 months ago
युवा पत्रकारिता पुरस्कारको लागि मिति २०७५।६।२६ भित्र मनोनयन गर्ने बारेको सूचना 2 years 7 months ago
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा 2 years 8 months ago
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना प्रकाशित मिति–२०७५।०४।१३ 2 years 9 months ago
युवा सराेकार टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादनकाे प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2 years 9 months ago
युवा सराेकार टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादनकाे प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2 years 9 months ago
युवा उद्यमका लागि प्रमापत्रकका आधारमा ऋप सहयोि काययक्रम सञ्चालन गनर्देशिका, २०७५ 2 years 10 months ago
लिलाम विक्रि सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । 2 years 11 months ago

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np