मिति २०८१/३/१६ देखि २०८१।३।२१ सम्म मन्त्रालय र मातहत निकायबाट सम्पादन भएका मुख्य मुख्य काम कारबाहीको विवरण