खेलकुद शिक्षक तालिम प्याकेज निर्माणका लागि सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।