खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना