पाल्पा जिल्लाको सेन उ.मा.विमा मानवता प्रवर्द्धनका लागि युवा विद्यार्थी सचेतना कार्यक्रम