पाल्पा जिल्लाको सेन उ.मा.विमा मानवता प्रवर्द्धनका लागि युवा विद्यार्थी सचेतना कार्यक्रम

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np