युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी विषयगत समितिको वैठक तथा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमहरुको समन्वय, सहजिकरण र अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम