युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी विषयगत समितिको वैठक तथा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमहरुको समन्वय, सहजिकरण र अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np