खेल संघ संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी पहिलो समूहको २ दिने तालिम