राष्ट्रिय स्वयंसेवा नीतिको मस्यौदा, २०७८ को छलफल तथा अन्तरकृया कार्यक्रम