खेलकुद सम्बन्धी शोध कार्यमा सहयोग तथा विद्यार्थी प्रोत्साहन कार्यक्रममा गत विगत वर्षमा यस मन्त्रालयबाट शोधकार्य सहयोग लिई सम्पन्न गरेको विद्यार्थीहरुसँगको छलफल