खेल पूर्वाधार आयोजनाका लागि स्थानीय तहले दिने आवेदनको ढाँचा