राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७८ को मस्यौदा उपर सुझाव संकलन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np