युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायका २०७८।७९ को वार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट   

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np