गोप्य शिलबन्दी, प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हानको सूचना