सवारी साधन खिरद गर्ने सम्बन्धकाे सूचना संशाेधन बारे

सवारी साधन खिरद गर्ने सम्बन्धकाे सूचना संशाेधन बारे (थप जानकारीका लािग ग्यालरीमा जानु हाेला )