खेलकुद पूर्वाधार निमार्ण कार्यक्रमको लागि भुक्तानी सम्बन्धमा ।