युवा प्रतिभा र उद्यमीको नाम ठेगाना रूजु लिस्ट (युवा प्रतिभा र उद्यमीको नाम ठेगाना रूजु लिस्ट)

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np