स्थानीय खेल पूर्वाधार निर्माण, विकास र विस्तारका लागि छनौट भएका स्थानीय तह र विनियोजित रकमको विवरण

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np