सुचनाहरु

Title: Post Date
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानको लागि छनौट भएका व्यक्ति एवं संस्थाको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना Wednesday, March 2, 2022 - 19:57
Design and Development of Youth & sports Management information system IFB No. CS-YASMIS-MOYS-01/2078/79 Monday, February 21, 2022 - 12:22
युवा पत्रकारिता पुरस्कारको लागि सिफारिस भएका पत्रकारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना Friday, February 18, 2022 - 14:54
युवा प्रकाशन (वार्षिक बुलेटिन) पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना Wednesday, February 9, 2022 - 15:43
स्थानीय तहमा खेल पूर्वधार निर्माण कार्यक्रमको आवेदन गर्ने म्याद थप सम्बन्धमा Wednesday, February 9, 2022 - 15:35
राष्ट्रिय स्वयंसेवा नीतिको मस्यौदा २०७८ मा सुझाव दिने सम्बन्धमा । Wednesday, January 12, 2022 - 16:10
युवा पत्रकारिता पुरस्कारको लागि मनोनयन पत्र पेश गर्न म्याद थप गरिएको सूचना Wednesday, January 12, 2022 - 07:36
युवा पत्रकारिता पुरस्कारको लागि मनोनयन पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Monday, January 3, 2022 - 11:41
खेल पूर्वाधार आयोजनाका लागि स्थानीय तहले दिने आवेदनको ढाँचा Monday, January 3, 2022 - 07:02
स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Monday, January 3, 2022 - 06:52