सुचनाहरु

Title: Post Date
राष्ट्रिय खेलकुद सम्मन कार्यविधि, २०८० जारी गरिएको सम्बन्धमा Friday, October 13, 2023 - 12:14
खेलकुद पत्रकार पुरस्कारका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना दोस्रो पटक Thursday, October 12, 2023 - 12:03
कार्यालय मसलन्द सामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना Thursday, October 5, 2023 - 13:05
खेलकुद पत्रकार पुरस्कारका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना Monday, September 11, 2023 - 10:02
कार्यालय मसलन्द सामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना Monday, August 28, 2023 - 11:19
युवा मैत्री स्थानीय तह घोषणा सम्बन्धी निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Monday, August 21, 2023 - 12:34
राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ एजेन्सीको संयोजक नियुक्तिका लागि दरखास्त आव्हान सम्वन्धी सूचना Wednesday, July 26, 2023 - 10:04
मौजुदा सुचिमा सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना Tuesday, July 18, 2023 - 15:19
खेलकुद पत्रकार प्रोत्साहन पुरस्कार तथा सम्मानका लागि छनौट भएका व्यक्तिहरुको नामावली सम्बन्धमा Friday, May 12, 2023 - 12:48
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लागि छनौट भएका व्यक्तिहरुको नामावली सम्बन्धमा Friday, May 12, 2023 - 12:45