युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी गतिविधिहरुको तहगत सरकारका बीचमा समन्वय र सहजीकरण विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम