खेल संघ संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी दोस्रो समूहको २ दिने तालिम