राष्ट्रिय खेलकुद सम्मन कार्यविधि, २०८० जारी गरिएको सम्बन्धमा