कार्यालय मसलन्द सामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना