बेरोजगारी युवाको समस्यालाई अब यसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।