स्थानीय खेल पूर्वाधार निर्माण, विकास र विस्तारका लागि छनौट भएका स्थानीय तह र विनियोजित रकमको विवरण