Press

युवा उद्यमका लागि प्रमापत्रकका आधारमा ऋप सहयोि काययक्रम सञ्चालन गनर्देशिका, २०७५

युवा उद्यमका लागि प्रमापत्रकका आधारमा ऋप सहयोि काययक्रम सञ्चालन गनर्देशिका, २०७५

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १८औं एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडी सम्मानसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति १८औं एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीलाई रू ३४ लाख ५० हजार पुरस्कार

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ,१८औं एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडी सम्मानसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

१८औं एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीलाई रू ३४ लाख ५० हजार पुरस्कार