Staff

नाम पद
अण प्रसाद न्यौपाने सह सचिव
गणेशप्रसाद पाण्डेय सह-सचिव (प्रवक्ता)

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिहदरबार काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np