राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रतीक चिन्हको डिजाइन पेश गर्नेसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना