राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका, २०७०

नेपाल सरकार

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका, २०७०

प्रथम संशोधन २०७२/८/२५

दोश्रो संशोधन २०७४/१०/१२

­­­­

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.