स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई खेलकुद सम्बन्धी शोधकार्यमा सहयोग तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यवधि, २०७५

स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई खेलकुद सम्बन्धी शोधकार्यमा सहयोग तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यवधि, २०७५